dSAT - ASDEK

Detekcja stanów awaryjnych w taborze podczas jazdy

Aplikacja ASDEK to program, który ma na celu odwzorowanie działania rzeczywistego systemu o tej samej nazwie stosowanego na sieci PKP PLK. System ASDEK jest jednym z modułowych systemów należących do rodziny systemów dSAT specjalizujących się w wykrywaniu stanów awaryjnych taboru. Głównym celem wspomnianego systemu jest kontrola oraz odpowiednio wczesne wykrycie nieprawidłowości w poruszającym się pociągu. Dzięki systemom tego typu, ryzyko wystąpienia awarii, która zostałaby niewykryta, a mogłaby mieć poważne konsekwencje, jest znacznie minimalizowane. Za poprawne działanie systemu odpowiada wiele elementów infrastruktury informatycznej, ale spośród nich można wymienić te, bez których jego funkcjonowanie byłoby całkowicie niemożliwe, a są nimi stacje bazowa i terminalowa.

Stacja bazowa – jest to zespół urządzeń torowych tworzących domenę dSAT. W skład tych urządzeń wchodzą czujniki, które są odpowiedzialne za mierzenie szeregu parametrów takich jak temperatury maźnic, hamulców aż na przeciążeniach dynamicznych kończąc. Pomiary te mogą być wykonywane w zakresie prędkości do 400km/h. Po dokonaniu pomiarów wyniki są wysyłane do znajdującego się w pobliżu kontenera, w którym jest komputer odpowiedzialny za przetwarzanie odczytanych danych. Zmierzone wartości są porównywane z wartościami dopuszczalnymi, a następnie wyniki analizy są wysyłane do stacji terminalowej.

Stacja terminalowa – jest to komputer, który znajduje się na najbliższym posterunku ruchu, do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby. Do niego trafiają wszystkie dane, które zostały odczytane ze stacji bazowej, a następnie zostają wyświetlone w głównym oknie terminala. Niezależnie od tego, czy system wykrył nieprawidłowości czy też nie, każdy pomiar jest zapisywany w bazie danych, a w wypadku, jeżeli w pociągu zostały wykryte nieprawidłowości, obsługa terminala dodatkowo musi odnotować ten fakt w elektronicznym rejestrze stanów awaryjnych taboru – ERSAT. Oprócz tego terminal oferuje szereg dodatkowych funkcjonalności od wyświetlenia raportu graficznego zaczynając aż na opcji wydrukowania raportu kończąc.

Należy pamiętać, że tak jak w rzeczywistości tak i w tym wypadku aplikacja stanowi tylko element większej całości dlatego do poprawnego jej działania jest niezbędne połączenie z symulatorem.